• Laadunvarmistus &
    Ohjelmistotestaus -palvelut
    Testauskategoriat

Testauskategoriat

Osana räätälöityä ohjelmistokehitystä analysoimme ratkaisusi testaustarpeet. Suunnittelemme testausstrategian alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja otamme huomioon seuraavat kategoriat.

Suorituskyvyn testaus

Suorituskyvyn testauksella voidaan arvioida ratkaisusi, komponenttisi tai järjestelmäohjelmistosi kuormituksen kestoa tai mitata kolmannen osapuolen tuotteiden kuten palvelinten tai väliohjelmistojen suorituskykyä omassa ympäristössäsi ostopäätöksen avuksi.

Tämän tyylinen testaus on erityisen tärkeää, jotta voidaan tunnistaa suorituskyvyn pullonkaulat korkean käytettävyyden palvelinpohjaisissa järjestelmissä. Suorituskyvyn testaus suoritetaan yleensä automatisoiduilla testeillä, koska niillä voidaan helposti simuloida erilaisia normaaleja, ruuhka-aikojen ja poikkeustapausten kuormitustilanteita.

Voimme auttaa sinua valitsemaan testauksen työvälineet, määrittämään suorituskyvyn tavoitteet ja mittarit, tekemään testaussuunnitelman, kehittämään testit ja toteuttamaan ne, sekä tunnistamaan ja poistamaan suorituskyvyn pullonkalulat. Voimme myös suorittaa suorituskyvyn testausta omassa labrassamme sekä toimittaa kaikki testausprojektisi vaatimat työkalut ja järjestelmät.

Skaalautuvuuden testaus

Suorituskyvyn testausta voidaan laajentaa niin, että keskitytään useiden prosessorien skaalautuvuuteen, useisiin palvelimiin, kuormituksen tasapainottamiseen sekä vikatilanteisiin ja hyvään saatavuuteen liittyviin toimintoihin. Tämän tyylinen testaus on erityisen kriittistä monikerroksisissa hajautetuissa järjestelmissä.

Toiminnallisuuden testaus

Me varmistamme, että ratkaisu, komponentti tai järjestelmäohjelmisto vastaa määrityksiään ja suoriutuu oikein kaikista siltä vaadituista toiminnallisuuksista. Se tapahtuu useiden testien avulla, joilla arvioidaan jokainen toiminnallisuus yksittäin käyttäen suurta datamäärää ja sekä oikeaa että virheellistä dataa. Toiminnallisuuden testaukseen voi kuulua myös ratkaisun käyttöliittymä, APIt, tietokannan käyttö, tietoturva, asennus, verkkoyhteydet jne.

Voimme suorittaa toiminnallisuuden testauksen joko automatisoidusti tai manuaalisesti käyttäen joko black box tai white box -lähestymistapaa.

Regressiotestaus

Regressiotestaus on yhtä laaja kuin toimintojen testaus ja sen avulla jokainen ohjelmiston uusi julkaisu validoidaan johdonmukaisesti ja toistettavasti. Tälläisellä testauksella varmistetaan, että raportoidut viat on korjattu jokaisessa uudessa tuotejulkistuksessa ja että ylläpitovaiheessa ei tullut esiin uusia laatuongelmia. Vaikka regressiotestaus voidaan suorittaa manuaalisesti, käytetään usein automatisoitua prosessia vähentämään testaukseen kuluvaa aikaa ja resursseja.

Vaatimuksenmukaisuustestaus

Toimialueen standardien vaatimusten mukaisen toiminnan varmistaminen on perusvaatimus monilla aloilla. Voimme suunnittella ja toteuttaa testit, joilla varmistetaan että toteutus vastaa vaadittuja siirrettävyys-, yhteentoimivuus- ja yhteensopivuusvaatimuksia.

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestauksen pääkohteet ovat käyttäjäkokemus, ohjelmiston ja käyttäjän vuorovaikutus, helppokäyttöisyys ja opittavuus. Näiden alueiden arvioinnilla saavutetaan paremmin käyttäjien hyväksyntä.

Käytettävyys on minkä tahansa ratkaisun menestymiseen eniten vaikuttava seikka. Tehokas käytettävyyden riskien hallinta vaikuttaa suoraan siihen kuinka hyvin tai huonosti teknologiaprojekti menestyy.

Järjestelmällinen lähestymistapamme, johon kuuluvat asiantuntija-arvio, käytettävyyden arviointi ja käytettävyyden sertifiointi, sekä vahva osaamisemme käytettävyyden riskien hallinnassa takaavat, että seuraava tuotejulkistuksesi tai ohjelmistokehitysprojektisi täyttää loppukäyttäjän helppokäyttöisyyteen ja opittavuuteen liittyvät vaatimukset.

Asiantuntija-arviossa tunnistetaan käytettävyyden ongelmakohtia ja päätetään millainen kokonaisvaikutus käytettävyydellä on ratkaisun onnistumiseen. Arvioinnissa tunnistetaan korkean vaikutustason käytettävyysongelmat ja yleiset käytettävyyden suunnittelun erityispiirteet, jotka voivat vaarantaa ratkaisun. Prototyypin asiantuntija-arvio on kaikista kustannustehokkain tapa havaita merkittäviä käytettävyysongelmia ja -riskejä ratkaisun kokonaissuunnittelussa.

Käytettävyyden arviointi on elintärkeää ratkaisun käytettävyyden onnistumisen analysoinnin kannalta. Tämä voidaan saavuttaa vain tutkimalla ratkaisua tarkasti käyttäjän kannalta. Arviointi antaa henkilökunnallesi mahdollisuuden nähdä kuinka ratkaisuasi käytetään valvotussa laboratorioympäristössä. Arvioinnissa etsitään kriittisiä käytettävyysongelmia monitaitoisen havainnointitiimin avulla ja sen jälkeen suositellaan parannusehdotuksia, jotka ovat tarpeellisia ratkaisun käytettävyysriskien hallinnassa, sekä asetetaan tärkeysjärjestykseen tarvittavat toiminnot mahdollisimman nopean "käytettävyysvalmiuden" saavuttamiseksi.

Käytettävyyden sertifiointi arvioi ratkaisun käytettävyyden valmiutta ja varmistaa, että kaikki käytettävyyden arvioinnin tuloksena suositellut käytettävyyden parannuskeinot ovat toimivia. Tämän arvioinnin päätavoite on tunnistaa kaikki loputkin käytettävyyteen liittyvät asiat, priorisoida löydökset ja tehokkaasti arvioida ratkaisun kokonaisvaltaista "käytettävyysvalmiutta".

Yhteensopivuuden testaus

Suoritamme testausta jolla varmistetaan että ratkaisusi, komponenttisi tai järjestelmäohjelmistosi sopii yhteen eri käyttöjärjestelmäversioiden ja laitteistoalustojen kanssa. Meillä on käytössämme sertifiointilaboratorio, jossa on kaikki testauksessa tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot, mukaan lukien saatavissa olevat Microsoftin teknologiat eri kieliversioina. Yhteensopivuutta voidaan testata manuaalisesti tai automatisoidulla toiminnallisuuden tai regressiotestauksen testisarjalla.

Käyttöliittymätestaus

Suurimmalla osalla nykypäivän ohjelmistoista tulisi olla houkutteleva visuaalinen käyttöliittymä (UI), jopa palvelin- ja järjestelmäkomponenteilla. Ratkaisusi menestyminen ja asiakkaiden hyväksyntä voi riippua hyvinkin paljon siitä kuinka ammattimainen, laadukas, standardienmukainen, oikein toimiva, intuitiivinen ja visuaalisesti houkutteva käyttöliittymäsi on.

Testauksen perusperiaatteet ja -tekniikat ovat samat riippumatta siitä onko testattavana portaali, intranet tai verkkokauppaan, verkko-oppimiseen tai mihin tahansa muuhun liittyvä ohjelmisto. Testitapauksiin sisältyy fyysisen ja loogisen tiedon syöttäminen ja vasteet, kuvaukset, validointi, raja-arvot ja rajoitukset, sarkainjärjestys, näppäimistön käyttö, objektien rivitys ja kohdistus jne.

Sisäisen käyttöliittymätestaustiimin perustaminen voi olla kallista, kustannuksia syntyy niin työkaluista kuin vaadittavan asiantuntemuksen ja prosessien luomisesta ja ylläpitämisestä. Käyttöliittymätestaus kannattaa automatisoida vain jos testejä ajetaan niin usein että kulut saadaan katettua. Meillä on käytössämme sertifiointilaboratorio, jossa on kaikki testauksessa tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot, mukaan lukien saatavissa olevat Microsoftin teknologiat eri kieliversioina.

Betatestaus

Asianmukainen ja riittävästi mitoitettu Betatestausohjelma on erinomainen tapa varmistaa tuotannon valmius ja laatu. Neoxenin Laadunvarmistus & Sertifiointi -palvelut on tarvitsemasi kumppani riippumatta siitä tarvitsetko henkilöstöä oman laadunvarmistustiimisi järjestämään ja hallinnoimaan betatestaukseen vai ammattilaisten asiantuntemusta koko betatestauksen organisoimiseen.

Tarjoamme auditointipalveluja, joiden avulla saavutat sekä starategiset että liiketoiminnan tavoitteet. Betaohjelmasi laajuudesta riippuen järjestämme julkaisusertifioinnin ja tuotantovalmiuden auditointeja, sanity checkit, kilpailutilanteen kartoitusta sekä rajattuja ja kansainvälisiä kenttäkokeita.

Testauksen hallinta

Testien ajaminen on vain yksi osa testausprosessia. Suunnitelmien, määritysten, mittariston ja prosessien laatiminen sekä testiskriptien tallentaminen, testien ajaminen ja tulosten tarkastelu voivat olla hyvin vaativaa.

Kun tähän vielä lisätään vikatilanteiden kirjaaminen raportointijärjestelmään ja testien uudelleenajaminen vikojen korjausten jälkeen, on selvää että testauksen hallinta on itsessään tärkeä tehtävä; ammattimainen testauksen hallinta on oleellinen osa matkalla menestykseen.

Testauksen hallinta käsittää projektin kaikkien niiden tulosten hyväksynnän, jotka projekti eli "alihankkija" esittelee ratkaisunhallintatiimille eli "asiakkaalle". Näihin kuuluu prosessien aikana tuotetut liiketoimintamääritykset, jotka hyväksynnän jälkeen muodostavat pohjan ohjelmiston toteutukseen, sekä ratkaisun järjestelmän ja alijärjestelmät, jotka käsitellään omina ratkaisuinaan.

Riskien arvioinnin pohjalta tehdään dokumentoitu testausstrategia. Me myös valvomme testausprojekteja ja päivitämme testauksen hallinnan taulukkoa, josta voi päivittäin seurata edistymistä, budjettia ja ratkaisun laatua.

Kunnollinen testauksen hallinta voi minimoida ytityksesi riskejä. Voimme ottaa käyttöön todistetusti toimivia prosesseja ja maksimoida testien tehokkuutta. Voimme ohjata testausprosessia ja taata että käytössä on projektisi tavoitteisiin ja rajoituksiin parhaiten sopivat menetelmät.

Kun käytät testauksen hallintaan meidän lähestymistapaamme, voit ollat varma että päätös järjestelmän tuotantoon siirtämisestä perustuu todistetusti toimiviin vaatimuksiin ja liiketoiminnan riskien arviointiin.


Voit ottaa yhteyttä suoraan Neoxenin myyntitiimiin lisätietoja varten.